Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz promocji zatrudnienia i instytucjonalności rynku pracy określone w następujących aktach prawnych:

 

1)  ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy oraz przepisach wykonawczych,

2)  ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami),

3)  ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zmianami),

4)  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami),

5)  ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami),

6)  ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,poz. 1459 ze zmianami),

7)  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami),

8)  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 1001, poz. 926 ze zmianami),

9)  ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168),

10) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2013r. poz. 235 ze zmianami),

11) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

12) ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zmianami),

13) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zmianami),

14) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),

15) ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227),

16) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1442 ze zmianami),

17) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),

18) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami),

19) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami),

20) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych,

21) ustawie z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę ( Dz. U. Nr 115, poz. 964),

22) ustawie z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035),

23) innych ustawach regulujących problematykę rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia oraz wykonywania zadań publicznych.

 

PUP realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy.

W realizacji swoich zadań PUP współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Puckiego, z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego
w Pucku, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi jak również innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

W realizacji swoich zadań PUP współpracuje z Odpowiednimi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu wchodzącymi w skład powiatowej administracji zespolonej.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2803
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2014-12-29 12:39:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-12-29 12:00:26