Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Ochrona danych osobowych w urzędzie - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pucku (dalej: PUP Puck) informuje, iż:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez PUP Puck pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana. 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez PUP Puck mogą być w uzasadnionych przypadkach pozyskiwane także ze zbiorów danych organów administracji publicznej, wyłacznie w zakresie i w celu określonym przez odpowiednie przepisy prawa (zbiory udostępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

1/ Dane administratora
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku mający siedzibę w Pucku przy ul. Elizy Orzeszkowej 7, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
2/
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku powołany jest Inspektor Ochrony Danych (IOD); dane kontaktowe: tel. +48 58 6732473, e-mail:iod@puck.praca.gov.pl;
3/ Cel przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera „c" Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
4/Informacja o odbiorcach danych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: SYGNITY S.A.  02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1,  na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu właściwej realizacji przedmiotu umowy o świadczenie usług polegających na diagnozowaniu i usuwaniu błędów i awarii systemu informatycznego , którego producentem jest Sygnity Spółka Akcyjna, bezpośrednio w związku z realizacją umowy o świadczenie usług nr 5/DI/WR/2017, zawartej w dniu 28.07.2017 r. pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Sygnity Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest utrzymanie i rozwój Oprogramowania SyriuszStd. oraz instytucje działające na podstawie przepisów prawa i inni, w szczególności: pracodawcy, instytucje szkoleniowe, Poczta Polska, ZUS, Urząd Skarbowy;
5/ Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6/ Informacja o okresie przechowywania 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku akt osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz list wypłat  świadczeń wynosi 50 lat, dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu, w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy ;
7/ Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
 • żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do urzędu, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony urzędu, w trybie i w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8/ Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PUP Puck. Skargę nalezy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie okreslonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9/ Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania tych danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem uregulowanym ustawowo. Konsekwencją nie podania przez Pana/Panią danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PUP Puck Pani/Pana praw wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1065 ze zmianami) w tym szczególnie przyznania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, objęcie działaniami aktywizacyjnymi i przyznania świadczeń.  
10/ Podstawy prawne przetwarzania

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.);
 •  Przepisy wykonawcze o randze rozporządzenia do wyżej wymienionej Ustawy;
 •  Inne akty prawne o randze ustawy lub rozporządzenia, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do zakresu i sposobu wykonywania przez PUP Puck obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności tymi aktami prawnymi są przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podatku dochodowego, postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego i inne.

11/ Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu  realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci obowiązku umożliwienia realizacji praw klientów urzędu oraz wykonywania obowiązków i zadań urzędu, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, racjonalnie i zgodnie z zasadami ekonomii. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie ma na celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów jakiejkolwiek strony trzeciej. 
12/ Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Na podstawie przetwarzanych przez PUP Puck Pana/Pani danych osobowych żadne decycje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże na ich podstawie może zostać wyznaczony, z Pani/Pana interaktywnym udziałem profil pomocy określający właściwy ze wzgledu na Pana/Pani potrzeby zakres instrumentów i form pomocy okreslonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1065 ze zmianami).


Aktualna ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:106
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2019-02-12 11:23:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-12 11:22:09