Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

ul. Elizy Orzeszkowej 7

84-100 Puck

woj.pomorskie

Telefony:
Sekretariat 58 774 31 71; 58 774 31 61; 58 673-24-73;58 673 10 24;
Fax:
58 774 31 71; 58 774 31 61; 58 673-24-73;58 673 10 24 wew. 13;

e-mail:gdpu@praca.gov.pl

http://puck.praca.gov.pl

Elektroniczny Urząd Podawczy: ePUAP: /PUP_PUCK/skrytka (w trybie UPD)

/PUP_PUCK/SkrytkaESP (w trybie UPP)

Uwaga !!! Zmiana trybu działania urzędu związana z przestrzeganiem procedur w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Szczegóły zostały umieszczone na stronie głównej urzędu pod adresem: https://puck.praca.gov.pl.​

Jeśli chcesz zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy przez Internet (kliknij)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w celu wymiany zasobów informacyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Pucku akceptuje następujące formaty danych:

1/ dla danych tekstowych:

- txt;  rtf;  pdf; xps;  odt; ods;  odp; doc; xls; ppt; docx; xslx; pptx; csv;

2 / dla danych zawierających informację graficzną:

- jpg (JPG); tif (tiff); geotiff; png; svg;

3/ dla danych zawierających informację dźwiękową:

- wav; mp3; avi; mpg; mpeg; mp4; mp4a; ogg; ogv;

4/ do kompresji dokumentów elektronicznych:

- zip; tar; gz; 7z;

Objętość pojedynczego pliku nie powinna przekraczać 5 MB.

Przyjmowanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 14 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej”.

Uczestnikiem e-postępowania mogą być osoby posługujące się:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym,
  3. podpisem osobistym (nowe dowody osobiste),
  4. innym uwierzytelnieniem umożliwiającym uzyskanie potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 63 § 2 k.p.a. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Wymagania, jakie musi spełniać dokument elektroniczny zawierający podanie strony, określa art. 63 k.p.a. § 3a k.p.a. Zgodnie z jego treścią dokument taki powinien być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwe w trzech przypadkach (art. 391 k.p.a.):

1)  gdy strona złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej,

2)  gdy strona lub inny uczestnik postępowania wystąpił do organu administracji publicznej z wnioskiem o przesyłanie pism za pomocą poczty elektronicznej.

3)  gdy strona (inny uczestnik postępowania) wyraziła zgodę na doręczanie pism w taki sposób.

Reasumując, zwykły email bez właściwego uwierzytelnienia nadawcy nie stanowi dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 391 k.p.a. organ nie ma możliwości wezwania drogą elektroniczną takiej osoby do uzupełnienia braków formalnych nieprawidłowego pisma elektronicznego.

 

Polityka Prywatności użytkowania serwisu BIP urzędu w zakresie plików Cookies zamieszczona zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 21.12.2012, poz.1445):

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku informuje, że serwis: https://puppuck.mojbip.pl  wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie. Jest on integralną częścią działania licznika określającego liczbę osób , które odwiedziły nasz serwis. Ponadto nie przechowujemy żadnych danych identyfikacyjnych użytkowników zewnętrznych. Plik ten jest generowany i istnieje tylko w trakcie sesji nawiązanej przez przeglądarkę użytkownika serwisu. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na użycie tegoż pliku.